Günümüz rekabet koşullarının en değerli metası haline gelen bilginin yönetilmesi devamlı ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Firmaların sahip olamadığı ancak kiralayabildiği ender unsurlardan biri bilgi yani insan sermayesidir. Bu bilinçle hareket eden bugünün şirketleri; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin toplamından oluşan entelektüel sermayeyi ellerinde tutarak rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak birlikte iken sonuç veren insana, müşterilere ve sisteme birlikte yatırım yapmak rekabet avantajı açısından anlamlı sonuçlar doğuracaktır.

Entelektüel sermaye, işletmenin başarılı bir işletme olarak yaşamını devam ettirmesini mümkün kılan orijinal hareket tarzı belirlemede yeni ve sürekli değişen oluşumlara yanıt verebilmek için varlıkların dağılımını kollektif olarak yeniden düzenleme yeteneği olduğu kadar işletme üyelerinin hem çevreyle ilgili fırsatlardaki hem de tehlikedeki değişiklikleri anlama, analiz etme ve faaliyette bulunma yeteneğidir. Bilginin işletme için bir değere dönüştürülmesidir. (IFAC – “The Measurement and Management of Intelectual Capital: An Intruduction”)

Bilgiye, şirketler tarafından verilen değer son yıllarda artmasından dolayı entelektüel sermayenin ölçülmesi de halen tartışması devam eden bir konudur.

Piyasa değerinin defter değerine oranı Entelektüel sermayenin önemli bir göstergesidir. Bir işletme aktiflerini finanse etmek üzere kullandığı özkaylarının hisse senedi başına düşen payı, o işletmenin hisse senetlerinin defter değerini göstermektedir. Firmanın dolaşımdaki hisse senetlerinin, belli bir tarihte işlem gördüğü piyasa fiyatının, aynı tarihteki hisse senedi başına düşen özsermaye payına bölünmesi ilgili oranı verir. (Thomas Stewart) Bunun dışında; Dengelenmiş Stok Kartı, Knowcorp Yönetim, Tobin Q Yöntemi, Maddi Olmayan Varlık Göstergesi… gibi birçok farklı yöntemler ile de entelektüel sermaye ölçülebilmektedir.

·         Entelektüel sermaye ile ilgili çalışmaların kuramsal olarak ulaştığı sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Ross & Ross (1997)

·         Entelektüel sermaye, işletme bilançosundan tam olarak elde edilemeyen görünmeyen varlıkların toplamıdır.

·         Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağıdır.

·         İşletmenin entelektüel sermayesinin yönetimi önemli bir yönetsel sorumluluktur.

·         Entelektüel sermayedeki artış veya azalış entelektüel performans olarak adlandırılabilir ve ölçülebilir ve görünür hale getirilebilir.

·         Entelektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için sistematik bir yaklaşım, işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, sahiplerine ve coğrafi yerleşimine bağlı olmaksızın artan bir şekilde değerli hale gelmektedir.

Dünya ekonomisinin hızla yeni kurallara göre biçimlendiği, bilgiye hızlı ulaşıldığı ve aktarılabildiği günümüz koşullarına uyum sağlayabilen şirketler; ellerinde tuttukları bilgi, deneyim ve yetenekler ile mevcut ve gelecek rekabet koşullarında farklılık yaratıp kendilerini ileriye taşıyabileceklerdir. Artık başarının büyüklüğü bilginin kalitesi ile ölçülmektedir. Pazarın giderek büyümesi; bilginin biçim değiştirmesini ve çabuk tüketilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bundan dolayı entelektüel sermaye kurumsal zenginliği arttıran ve şirketi besleyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Diğer yandan geleneksel şirketler ise yakın gelecekte verimsiz, katma değer yaratmayan, hantal ve zamanı yakalayamayan sadece rakiplerini takip eden kuruluşlar olacaktır.

Facebook'ta Paylaş Linkedin'de Paylaş Twitter'da Paylaş