VERİMSİZ ÇALIŞMA NEDENİYLE İHTAR
 
 
Sayın Emre N.
Adres
 
 
01 Ağustos 2012
 
Konu: Verimsiz Çalışmanız Hakkında.
 
Son üç ay içersinde bölümünüzde ortalama olarak aynı/benzer işi gören arkadaşlarınızdan daha az verimli çalıştınız. Kişisel üretim/verim/satış miktarlarınız bölüm ortalamasının çok altındadır. Performans değerlendirmenize esas olan üretim formlarınızda görülen bu durumla ilgili olarak daha önce sözlü olarak uyarılmıştınız. Bu defa da __ /__ /__  günlü yazılı savunmanızda inandırıcı ve kabul edilebilir bir neden göstermiş değilsiniz.
 
İşyerinin ve iş akışının normal yürüyüşünü olumsuz olarak etkileyen verimsiz çalışmanızın ve işinizde bu ölçüde kayıtsızlık göstermenizin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonra sizinle aynı ya da benzer işi gören arkadaşlarınızla en az aynı performansta çalışmanız ve kişisel verimliliğinizi artırmanız konusunda sizi uyarıyoruz.
 
Kişisel veriminizi artırabilmeniz için size her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Ancak, verimsiz ve düşük performansla çalışmanızın sürmesi halinde iş sözleşmenizin feshedilebileceğini ihtaren bildiririz.
 
Saygılarımızla,
Yetkili Amir
Adı Soyadı –Görev Unvanı
İmza
 
 
İKİNCİ /ÜÇÜNCÜ İHTARLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 
 
Bir çalışana söz gelimi “sık-sık işe geç gelmek” sebebi ile önceden bir ihtar verilmiş; aradan bir süre geçtikten sonra aynı çalışan, yine ihtarı gerektirecek biçimde işe geç gelmeye başlamış ise, bu kişiye verilecek ikinci ya da üçüncü ihtarlarda mutlaka ilk ve ikinci ihtardan söz edilerek aynı konudan dolayı ikinci/üçüncü ve son kez ikaz edildiğinin bildirilmesi gerekir.
 
Örnek:
Sayın Ahmet K.
Konu: Sık-sık işe geç gelmeniz hakkında
 
12 Aralık 2012
 
Sık- sık işe geç gelmeniz sebebi ile sizi 25 Ağustos 2012 / 16 Eylül 2012 tarihinde/tarihlerinde yazılı olarak uyarmış; tam zamanında işyerinde işinizin başında bulunmanız gerektiğini bildirmiştik. Buna rağmen son günlerde yine işe geç gelmeye başladınız. Bu cümleden olarak işinize;
 
3 Aralık 2012 tarihinde saat 09:00’da,
9 Aralık 2012 tarihinde saat 08:50’de,
11 Aralık 2012 tarihinde saat 09.15’te geldiniz.
Bu durum, saat kartı/ kayıt çizelgesi ile tespit edilmiştir.
 
İşyerinin düzeninin, tüm çalışanların işyeri kurallarına tam uyumu ile sağlanabileceğini, bu davranışınızın tekrarının hoş görü ile karşılanamayacağını 25 Ağustos 2012 / 16 Eylül/2012 tarihli ihtarımızda / ihtarlarımızda belirtmiştik.
 
Sizi bundan sonra tam zamanında işinizin başında olmanız konusunda son kez uyardığımızı; bu davranışınızın tekrarının ayrıca bir başka ikaza gerek kalmaksızın doğrudan iş sözleşmenizin feshini gerektireceğini ihtaren bildiririz.
 
Yetkili Amir
Adı Soyadı –Görev Unvanı
İmza
 
 
BİLDİRİMLER VE BİLDİRİMİ ALMAKTAN KAÇINMA HALİ:
 
İş Kanunu’nun 109. maddesi; “Bu kanunda ön görülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, o yerde tutanakla tespit edilir.” Hükmünü taşımaktadır. Bu nedenle;
 
Gerek “savunma istek yazıları”, gerek “ihtarlar” ve gerek ise çalışanlara yapılacak diğer her türlü bildirimler, en az iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Bir nüshası ilgiliye verilmeli, diğer nüshasına ise belgeyi aldığı gün, yer ve saati de belirtir şekilde tebliğ şerhi yazılarak imzası alınmalı ve tebliğ şerhli bu nüsha ilgilinin özlük dosyasında saklanmalıdır.
 
 
Örneğin:
 
İHTAR / SAVUNMA İSTEĞİ
Sayın: Ayhan A.
__ /__ /__ 
 
 
_________________________________________________________________
 
Bu ihtar/ savunma istek yazısının aslını bu gün işyerimde aldım.
15.12. 2012 Saat: 15.30
Ayhan A.
İmza
 
 
İşyerinde kendisine tebliğ edilecek bir yazıyı almak istemeyen veya aldığı halde aldığını imzası ile teyit etmekten kaçınan personel olabilir. Bu takdirde yapılacak iş, hemen orada ve o anda hazır bulunanların huzurunda ilgiliye yapılmak istenen yazılı bildirim yüksek sesle okunmalı ve bu durumu belgeleyecek şekilde aşağıdaki örneğine uygun bir tutanak düzenlenerek, hazır bulunan tanıklarla birlikte imza altına alınmalıdır:
 
TEBLİĞ TUTANAĞI
 
İşyerimiz çalışanlarından Sayın Ayhan A___’ya ekli ihtar yazısı tebliğ edilmek istenmiş; ancak adı geçen, ihtar yazısını almaktan kaçınmıştır. Bunun üzerine ekli ihtar yazısı, biz aşağıda imzası bulunanların huzurunda ____________ tarafından yüksek sesle okunmak suretiyle Ayhan A____’ya tebliğ edilmiş olup, durumu belgeleme amacıyla bu tutanak bizler tarafından işyerinde birlikte düzenlenmiştir. __ /__ /2012 Saat: 15.30
 
İhtarı Tebliğ Eden Tanık Tanık
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza İmza
 
 
Eki: İhtar yazısı.
 
 
 
 

Facebook'ta Paylaş Linkedin'de Paylaş Twitter'da Paylaş